عرض تمامی ستون ها یکسان و به اندازه ۶ است. اما این ستون از همه بلندتر است
مکان این ستون درست نیست
مکان این ستون درست نیست
با اضافه کردن کلاس clearfix میان ستون های دوم و سوم ترتیب قرارگیری ستون‌ها اصلاح می‌ شده.
ترتیب ستون ها اصلاح شد.